Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Učilište Maestro ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/2013, 85/2015). Osnovni cilj predmetnog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Učilišta Maestro.

Službenik za informiranje:

Dinko Štetić, univ.mag.oec.
E-mail: info@uciliste-maestro.hr

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  • Putem pošte ili osobno na adresu: Zrinska kbr. 65 (1. kat), 34000 Požega
  • Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje
  • Putem elektronske pošte e-mail: info@uciliste-maestro.hr

Više informacija o pravu na pristup informacijama: www.pristupinfo.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 85/15)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/14)
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 15/14)